Caleidoz Welzijn

Wie is Caleidoz?

Caleidoz is een welzijnsinstelling dat zich richt op het bevorderen van het welzijn van alle inwoners in de gemeente Zevenaar. Ook verzorgt zij het ouderenwerk in Doesburg. 

Waar staat Caleidoz voor?

De stichting staat onder dagelijkse leiding van directeur Karlijn Hillen. 1 januari 2017 is de stichting Welzijn Rijnwaarden gefuseerd met Caleidoz Welzijn.

Privacy:

Al je persoonlijke gegevens en ook alles wat je in vertrouwen met onze medewerkers bespreekt, blijft natuurlijk geheim. We houden de gegevens op papier en in de computer achter slot en grendel en ook je gegevens in ons hoofd blijven daar veilig bewaard. Je privacy hebben we vastgelegd in ons Privacy Reglement. Die kun je opvragen bij ons. Als je denkt dat we je privacy niet goed hebben bewaakt, kun je dit reglement opvragen en bekijken. Dan kun je met ons een gesprek aangaan of in het uiterste geval een klacht indienen. Ook hier geldt, we willen graag leren van onze fouten., dus vertel het ons.
Caleidoz heeft voor alle medewerkers, dus voor de beroepskrachten en de vrijwilligers, een code afgesproken over hoe je als cliënt of deelnemer bejegend wordt. Dus welke fatsoensregels we hebben hoe we met elkaar omgaan. Dat gebeurt met respect en er mag nooit onderscheid gemaakt worden met wat voor een achtergrond je ook maar hebt. Dat is allemaal geregeld in onze gedragscode voor onze medewerkers. Deze code geldt voor de manier van omgaan met jou, maar geldt ook voor alle medewerkers onderling. Wil je meer weten over de Gedragscode, dan kun je contact opnemen met de directeur.

Klachten:


We hebben een Reglement Klachtrecht. Hierin staat hoe je een klacht kunt indienen als je ontevreden bent over de behandeling door ons. Wij stellen het op prijs als je een eventuele klacht eerst bespreekt met de verantwoordelijke beroepskracht. Wil je een klacht indienen, vraag dan aan de directie een afschrift van de klachtenregeling. Dan weet je precies waar je aan toe bent. Wij zien een klacht als een gratis advies, zodat we nog beter ons werk kunnen doen.